Utveckling upphandlingsmodell, driftstrategi och upphandlingar 2017-11-19T19:39:03+00:00

Project Description

Utveckling upphandlingsmodell, driftstrategi och upphandlingar

Kund: Locum AB
Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas

Locum förvaltar Stockholm läns landstings vårdfastigheter och har sedan 90-talet upphandlat driften av fastigheterna. 2009 påbörjade Hanna en genomlysning av Locums modell för outsourcing av fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, i syfte att förnya och förbättra avtalen. I uppdraget ingick projektledning, genomgång av arbetssätt och nyckeltal samt framtagande av förfrågningsunderlag enligt den nya modellen.

Uppdraget överlämnades succesivt till Anna som ledde utvärderingsprocessen sedan har genomfört ytterligare sex driftupphandlingar för olika sjukhus. De många återkommande upphandlingarna inom samma organisation har lett till en närmast unik möjlighet till återkoppling och anpassning av avtalen till den praktiska driften.

Uppdragen har även innefattat rådgivning kring upplägg och affärsmodeller rörande outsourcad drift, genomlysning av driftstrategier samt hjälp i implementering och uppföljning av entreprenaderna. Bl.a. har struktur och mallar tagits fram för att underlätta en konsekvent och strukturerad uppföljning.