IT-strategi 2017-11-19T19:12:09+00:00

Förvaltningsstrategi IT

Förvaltningsstrategi IT uppstod i tanken då vi insåg hur mycket IT-förvaltning och fastighetsförvaltning har gemensamt – och att vi helst driver frågorna i konsultform från eget bolag. Konsultbolaget fanns på plats och utökades med tjänster inom IT-management.

Våra tjänster går att kategorisera i tre huvudkategorier – Processer, Leverantörer och Projekt.

Processer och arbetssätt är till för att stöda verksamheten, inte tvärt om. När man processer och rutiner ska dessa vara verklighetsbaserade för att accepteras av verksamheten.

Genom väl fungerande processer styrs det dagliga arbetet åt rätt håll samtidigt som möjligheten till strukturerad uppföljning ökar.

Vi hjälper dig med både kartläggningar, implementation och utveckling av processer. Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt i processarbetet och tycker det är viktigt att hitta rätt nivå så att det inte blir för komplext och krångligt.

Exempel på uppdrag:

  • Hotelloperatör

  • Myndighet

  • Detaljhandel

  • Globalt telekombolag

Hur är det ställt med era avtal, fungerar det så som det är skrivet? När implementationen av nya avtal sker är det viktigt att även styrningen implementeras korrekt och att den löpande uppföljningen definieras.

Vi  säkerställer att rätt forum etableras samt tar fram rutiner för samverkan med, och uppföljning av, leverantörer. Vi stödjer er under såväl implementeringstiden som leveransperioden.

Exempel på uppdrag:

  • Myndighet

  • Detaljhandel

Hur är det med era projekt och uppföljningen av dem?

Är det många projekt och svårt att få en konsoliderad bild över dem?

Vi har erfarenhet av att arbeta med projektstyrning och PMO i olika verksamheter.

Vi etablerar processer och rutiner för uppföljning och analys av projekt med fokus på enkelhet.

Exempel på uppdrag:

  • Globalt telekombolag

Uppdrag – ett urval

Scandic Hotel

Peo arbetade med att implementera och optimera en nyligen framtagen change- och releaseprocess samt övriga ITILprocesser inom Scandic. Detta med utbildning, stöd och anpassning av de nya processerna gentemot IT och verksamhet. I detta uppdraget handlade det om att få verklighet och teori att fungera tillsammans, samt att skapa acceptans för processerna.

Myndighet

Etablering Leveranskoordinator:

Peo började uppdraget med att etablera en funktion som Leveranskoordinator mellan Myndigheten och deras driftsleverantörer. I uppdraget ingick att implementera samverkansmodell, samt de processer och rutiner som samverkansmodellen krävde. Samverkansmodellen innefattar tjänstekatalog, budget samt ITSM-processerna Incident, problem, change och release. Två år senare återkom Myndigheten och bad Peo återkomma för att vidareutveckla funktionen för leverantörsstyrning och samverkan. Resultatet blev uppbyggnaden av ett team med olika kompetenser som kan hantera alla kontakter med de olika leverantörerna.

Projektledare byte driftleverantör stordator:

Peo ingick i ”Ny driftleverantör stordator”. Peo var Myndighetens projektledare med ansvarade budget, uppföljning, leverantörsstyrning. Peo var även ansvarig för implementationen av samverkan mellan Myndigheten, och dess leverantörer. Peo var även ansvarig för uppföljning av kontraktet, kontraktsförändringar samt kontraktstolkningar.

Kooperativa Förbundet

Processynkronisering inom multioutsourcing-program

Peo var projektledare med fokus på de olika leverantörernas ITIL-processer. Peo representerade kunden som SME och validerade att processerna var korrekt dokumenterade, harmoniserade mellan leverantörer och interna intressenter. Detta var en utmaning då olika leverantörer hade olika mognadsgrad när det kom till att arbete enligt ITIL.

Efter implementationen av processerna i outsourcingprogrammet övergick Peo till att stödja den mottagande linjeorganisationen. Där implementerade Peo change-processen och processen för supportetablering av Kooperativa förbundets applikationer och produkter inom servicedesk. Han var även med och tog fram kravspecifikation och representerade kunden under projektet. I projektet säkerställdes att samtliga applikationer och produkter var korrekt identifierade och rätt supportetablerade för samverkan mellan de olika leverantörerna.

Utöver huvudområdena så ingick att hantera kontraktsförändringar och kontraktstolkningar med fokus på att uppnå kvalitet, dokumentation och korta ledtider. Inom det löpande dagliga arbetet ingick även support till CIO-kontoret för att säkerställa en bra överlämning från outsourcingprogrammet.

Ett år senare återkom kunden och Peo arbetade i uppstarten av ett nytt applikationsprogram med introduktionsprocessen. Arbetet bestod av processer och rutiner, framtagning av manualer, mallar och utbildningsmaterial.

Globalt Telekombolag

Peo arbetade som programkoordinator för Managed Services Delivery Platform (MSDP). Verksamheten är ett av företagets tillväxtområden och är mycket affärskritisk. Förändringen berörde 3000 anställda i tre världsdelar. Peo ansvarade för de sju grundplattformarna inom MSDP. Programkontoret ansvarar för utbildning inom använd projektmetod och support till projektledare och kund- och leverantörsrelationer, uppföljning av status och support till management.

I uppdraget har Peo tillsammans med kunden definierat roller/ansvar, processflöden för optimering från beställning, analyser samt implementation för en ökad kostnadseffektivisering, kvalitet och leveransprecision. Det ingick även att vara release manager och projektkoordinator med ansvar för release management, roadmap, planering och utförande.

En del av uppdraget var att flytta utvecklingsprojekten från Sverige till Indien och infrastrukturprojekten till Polen samt implementera en ny metodik för strukturerat och standardiserat arbetssätt.

Peo arbetade även med ekonomi där han säkrade budgetprocessen med godkännanden, budgetuppföljning och prognoser av kundportföljen både internt och mot leverantören.